חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים עובד זר 2022

חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים עובד זר 2022

פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 קבע היטל על העסקת עובדים זרים כדלקמן:

  • מעסיק של עובד זר חייב לשלם היטל בשיעור של 15-20 אחוזים, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים, כאשר חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד.
  • החוק אינו חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ספורטאים זרים ועוד.
  • החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראות שעה.

ביום 2.2.2022 פורסם ברשומות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004)(תיקון מס' 20), התשפ"ב-2022, לפיו תוקן חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. לפי התיקון האמור, בתוקף מ-1.1.2022 בוטל היטל עובדים זרים על

הכנסתו של עובד זר שהופקה או נצמחה מיום 1.1.2022 ואילך. בהמשך לכך, ביום 13.2.2022 רשות המסים בישראל הפיצה לפקיד שומה, מעסיקים ולשכות השירות, חוזר עם ההנחיות בנושא.

בהמשך להנחיות הנ"ל, במערכות השכר של מלם שכר, בתשלום משכורת לחודש פברואר 2022, בוטלה הפרשת המעסיק בגין היטל עובדים זרים בתוקף מ-1.1.2022 בדיעבד.

לקוחות ששילמו היטל בגין משכורת ינואר 2022 ישלחו טופס 102 מתקן עבור חודש זה ולא יקזזו את ההחזר בטופס 102 של פברואר 2022.

יודגש כי בגין הפרשי שכר עבור שנים קודמות, ההיטל ימשיך לחול לפי האחוזים שהיו תקפים בתקופת הפרשי שכר אלה.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

Tags :

שתף :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

דיני עבודה

שכר והסכמים קיבוציים

שכר והסכמים קיבוציים

תפריט נגישות